Rodo
RODO W PRZEDSZKOLU
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Przedszkole zaktualizowało informacje dotyczące danych osobowych, które są przetwarzane.
Zaktualizowane informacje zamieszczone zostały w Polityce Bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi, które dostępne są w Sekretariacie Przedszkola w Starych Babicach.
Jednocześnie informujemy, że w naszym przedszkolu został powołany Inspektor Danych Osobowych i jest nim  Pani Justyna Rytel- Kuc
e-mail kontaktowy: szkolababice@gmail.com

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy:
Kto jest administratorem danych osobowych?                                                                  
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Przedszkole w Starych Babicach, z siedzibą przy ul. Polnej 40 05-082 Stare Babice
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?                                                                                                                                            
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:    Justyna Rytel – Kuc adres e-mail:  szkolababice@gmail.com.
Skąd mamy dane?                                                                                                                     
Otrzymaliśmy je od Państwa podczas składania wniosku dziecka o przyjęcie do przedszkola, a także później, w związku z uzupełnianiem danych w dziennikach zajęć
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa i dziecka danych osobowych przez Przedszkole w Starych Babicach?
Przetwarzamy dane osobowe Państwa i dziecka, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Przedszkolem o świadczenie usług, w tym do:
    • umożliwienia realizacji działań edukacyjnych
    • zapewnienia opieki , bezpieczeństwa , rozwiązywania pojawiających się problemów
    • realizacji umowy zawartej w ramach świadczenia usług przez Przedszkole
    • kontaktowania się w razie nagłych wypadków, zachorowania dziecka
    • Przetwarzamy też Państwa i dziecka dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola, którym jest:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziliście.
Czy musicie Państwo  podać nam swoje i dziecka dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą o świadczenie usług przedszkola, a tym samym świadczyć Wam usługę:
Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo  tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy, a w konsekwencji nie będziecie mogli Państwo, ani Wasze dziecko  korzystać z usług Przedszkola.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych do świadczenia usług. Poza tymi przypadkami podanie Państwa i dziecka danych jest dobrowolne
Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Przedszkola i w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa i dziecka danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa i dziecka danych osobowych.
Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:
    • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że Wasze lub dziecka dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
    • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Wasze lub dziecka dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Przedszkole, cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Waszych i dziecka danych; Wasze i dziecka dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług oferowanych Państwu i dziecku;
    • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie, że Wasze lub dziecka dane są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia przetwarzania Waszych lub dziecka danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Wasze lub dziecka dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte; Wasze lub dziecka dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Wam lub dziecku do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie  sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
    • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Waszych  lub dziecka danych odbywa się na podstawie Waszej zgody lub umowy zawartej z Wami oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych lub dziecka danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
W jakich sytuacjach możecie się sprzeciwić wobec przetwarzania Waszych lub dziecka danych?                                                                                 
Macie prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych lub dziecka danych osobowych, gdy:
    • przetwarzanie Waszych lub dziecka danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście
Pamiętajcie, że z prawa sprzeciwu możecie korzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Państwa i dziecka dane osobowe?
Państwa i dziecka dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług edukacyjnych, czyli takim, które zapewniają nam realizację usług , ubezpieczeniowe, wspomagają i wspierają nasze działania ,współpracują w ramach realizacji zadań oświatowych np. (Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący, Sanepid, GOPS, Ubezpieczyciel )
Jak długo przechowujemy Państwa i dziecka dane osobowe?
Przechowujemy Państwa i dziecka dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Przedszkolem na świadczenie usług, najpóźniej do zakończenia edukacji przedszkolnej dziecka. , a także po jej zakończeniu w celach:
    • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
    • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
    • statystycznych i archiwizacyjnych,
    • maksymalnie przez okres 2 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.