Odpłatność
Przedszkole jest jednostką budżetową, placówką finansowaną z budżetu Gminy Stare Babice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie.

    Od 1 września 2013 r. zgodnie z tzw. ustawą przedszkolną z dnia 13 czerwca (Dz.U. z 2013 r. poz. 827)
    za każdą zadeklarowaną godzinę dodatkową od 6.30-7.30 i 12.30-17.30ponad podstawę programową
    rodzice wnoszą 1 zł.
    Pobyt dziecka w godzinach podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatny. 
    W naszym przedszkolu podstawa programowa realizowana jest w godzinach; 7.30-12.30.
    Ustalona stawka stawka dzienna żywieniowa od dnia 01.09.2015 wynosi 9.00 zł.
    Co miesiąc odliczane są nieobecności dziecka w przedszkolu (dodatkowe godziny pobytu i żywienia).
    Wpłaty dokonuje się do dnia 10. każdego miesiąca na podane konto przedszkola.


Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od nowego roku 
Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), ponoszą jedynie opłatę za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.