Programy
Proces edukacyjny w naszym przedszkolu opiera się na podmiotowym i partnerskim traktowaniu dzieci i ich Rodziców. Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawa programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programem wychowania przedszkolnego.
Program wychowania przedszkolnego

W pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystujemy program wychowania przedszkolnego„Kocham przedszkole”autorstwa M. A. Pleskot, A. Staszewskiej-Mieszek.
W programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą strefę rozwoju, tym samym jest zintegrowany z modelem edukacyjnym "Naturalna nauka języka", który realizujemy w naszym przedszkoluModel edukacyjny "Naturalna nauka języka"

W przedszkolu prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem założeń modelu edukacyjnego Naturalna Nauka Języka, autorstwa Elżbiety Czerwińskiej-Klemke.
Wspieramy rozwój dziecka:
    • podążając za jego doświadczeniami edukacyjnymi,
    • uwzględniając jego indywidualne predyspozycje,
    • dostrzegając sposób reagowania na proponowane mu zadania.
Dzięki takiej strategii każde dziecko osiąga sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych.
O skuteczności naszych działań decyduje zmniejszenie wymiaru pracy z całą grupą na korzyść pracy indywidualnej i zespołowej oraz organizacja miejsc do podejmowania różnych aktywności, w których dzieci mogą samodzielnie i twórczo działać.
Priorytetowym elementem dla nauczyciela w Naturalnej nauce języka jest język, a właściwie edukacja poprzez język, w której jest on środkiem komunikacji i instrumentem myślenia. Język ma być narzędziem umożliwiającym dzieciom porozumiewanie się, planowanie, działanie i prezentowanie pracy indywidualnej i zespołowej. To jednak nie wszystko. Dzieci powinny mieć stworzone okazje do zabaw językowych. Dzięki temu wyzwalamy w nich twórczą postawę wobec słowa. Twórcza i aktywna postawa wobec języka wyzwala zarówno chęć czytania jak i tworzenia opowieści, także w postaci książeczek obrazkowych lub obrazkowo-zdaniowych.
W proponowanym modelu pracy z dziećmi edukacja rozumiana jest jako swoista całość nie ograniczona ramami, choćby w postaci tzw. zajęć. Jest to dzień pracy i aktywności dziecka.
Charakterystycznym elementem takiej strategii jest poruszanie się jakby w poprzek programu nauczania. Dzieci podejmują wielostronne aktywności, łącząc treści z różnych obszarów. Uczą się także poprzez odkrywanie i doświadczanie.
W codziennych działaniach edukacyjnych, nauczyciel realizujący założenia modelu Naturalna nauka języka, staje się obserwatorem, inspiratorem, organizatorem. W procesie edukacyjnym nauczyciel pełni także funkcję doradcy, który udziela wsparcia, subtelnej pomocy, bierze pod uwagę możliwości rozwojowe każdego dziecka w grupie. Jednocześnie zachęca dzieci do współdecydowania o tym, co je dotyczy.
 

,, PROGRAM WYCHOWAWCZY"
autor: Iwona Janus

został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb dzieci, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Zawiera on całościowy opis zadań wychowawczych, które podejmuje przedszkole. Treści programu są zgodne ze statutem przedszkola i są realizowane przez wszystkich nauczycieli.
Główne założenia Programu Wychowawczego to:
   -zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
    -zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
    -czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolem,
pełnienie funkcji doradczej.kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych.


Program ,,PIĘKNA NASZA GMINA CAŁA”
autor: Iwona Kaczmarczyk

adresowany jest do dzieci z Przedszkola w Starych Babicach oraz ich rodziców i nauczycieli. Realizacja programu wzbudza w dzieciach zainteresowanie historią i kulturą ich ,,małej ojczyzny” oraz uwarunkowaniami, możliwościami  i potrzebami w zakresie nawiązywania kontaktów lokalnych i regionalnych.

 
,,PRZEDSZKOLAK Z BABIC PRZYJACIELEM PRZYRODY"
autor: Małgorzata Libert

Program edukacyjny przeznaczony dla dzieci z naszego przedszkola, ma na celu zbliżanie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go, dostrzeganie jego piękna. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. Celem jest kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności  o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

 
,,PROGRAM ADAPTACJI DZIECKA DO PRZEDSZKOLA"
autor: Bożenna Pyć i Malgorzata Libert

W naszym Przedszkolu chcemy pomóc dzieciom przekroczyć pierwszy próg edukacyjny, w tym celu stworzyliśmy Program Adaptacyjny.
Nasze działania rozpoczynamy od czerwca - zapraszamy dzieci i rodziców na tzw. "dni otwarte" podczas, których
zapoznajemy dzieci z pracownikami przedszkola, wspólnie zwiedzamy pomieszczenia przedszkolne.
Chętne dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami mogą wziąć udział w zajęciach dydaktycznych lub pobawić się z rówieśnikami w przedszkolnym ogrodzie. Spotkania takie organizujemy, aby ukazać specyfikę pracy przedszkola, zapoznać z formą i metodami zajęć.


,,BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK"

autor: Grażyna Bełz

W programie profilaktycznym "Bezpieczny przedszkolak" zawarte są cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia bezpiecznego środowiska życia dziecka oraz kształtowania odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których mogą powstać zagrożenia. Program zapewnia aktywne współdziałanie nauczyciela,rodziców i dzieci na rzecz bezpieczeństwa.  Głównym celem programu jest wychowanie dzieci do dbałości
o bezpieczeństwo własne i innych.
 


MODUŁ PROGRAMU WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ Z DZIECKIEM LEWORĘCZNYM

autor: Grażyna Bełz

W Module Programu wspierającego pracę z dzieckiem leworęcznym, zawarte są cele i treści dydaktyczne, dotyczące dzieci leworęcznych.
Zapewnia on aktywne współdziałanie nauczycieli, rodziców i dzieci.
Głównymi celami opracowanego przez autorkę Modułu, jest kształtowanie właściwej postawy wobec leworęczności, postępowania z dzieckiem leworęcznym podczas zajęć w przedszkolu oraz wyrabianie u dzieci nawyków ruchowych związanych z zachowaniem prawidłowego kierunku w czasie pisania.