Projekty
PROJEKT „ EDUKACJA PRZEDSZKOLNA-  WYRÓWNYWANIE SZANS DZIECI"
 
W przedszkolu w roku szkolnym 2019/20 realizowany  jest projekt Edukacja przedszkolna - wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych finansowany ze Środków Unii Europejskiej oraz Gminy Stare Babice.
W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do przedszkola m.in. tablica interaktywna, magiczny dywan, sprzęt rehabilitacyjno – sportowy i wiele  inne atrakcyjnych pomocy do różnorodnych zajęć.
W projekcie biorą udział dzieci ze starszych grup i uczestniczą w zajęciach dodatkowych typu:umuzykalnienie, zabawy taneczne, ćwiczenia  korekcyjne, terapeutyczne i ćwiczenia z zakresu małej motoryki.
Dodatkowo w ramach projektu nauczyciele otrzymali  możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
i wiedzy poprzez  zorganizowane kursy i szkolenia. Ogólnopolski projekt edukacyjny
„Podróże Jeża ze Zgierza  czyli Dzieci – Jeża zapraszają – wspólnie Polskę poznają!” 
 
Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie Ono do końca jego znaczenia. Ojczyzną jest jego wieś czy miasto, w którym mieszka z rodziną, przedszkole
i koledzy, sąsiedzi. Związki z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną, przedszkolem, swoją miejscowością, najbliższymi okolicami. Ten krąg stopniowo rozszerza się. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak - patriota - Polska - moja Ojczyzna. Patriotyzm lokalny to przywiązanie i miłość do tzw. małej ojczyzny, czyli miejsca, w którym się urodziliśmy lub gdzie mieszkamy  – przestrzeni kulturowo-społecznej
i geograficznej, w której funkcjonujemy, z którą jesteśmy związani emocjonalnie i najlepiej ją znamy.
W czasie realizacji projektu dzieci uczą się zasad i norm społecznych, poznają różne sposoby pełnienia tych samych ról, nabywają umiejętność kontaktu i współpracy z różnymi ludźmi.
Główne założenia projektu to: poszerzanie wiedzy o miejscowości, w której żyją i mieszkają, w której chodzą do przedszkola, wykorzystywanie różnych form pracy jak: opowiadania utworów, czytanie dzieciom utworów literackich w połączeniu z oglądaniem ilustracji, przekazywanie baśni, legend, inscenizowanie utworów literackich czy tworzenie tekstów literackich przez dzieci, organizowanie spacerów, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych związanych ze Świętami (spotkania opłatkowe, Jasełka, malowanie pisanek, itp.), organizowanie w salach kącików z symbolami narodowymi, mapą Polski, kąciki poświęcone naszej miejscowości, gdzie dzieci rozpoznają zabytki, budynki, osiedla, promowanie przedszkola w środowisku lokalnym, i w całej Polsce, nawiązanie współpracy z przedszkolami w Polsce, wymiana informacji nt. miasta i przedszkola.

Autor projektu:Autor: Monika Pawlak      
Organizator: Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu
Koordynator w Przedszkolu w Starych Babicach: Barbara Szala


Program edukacji patriotyczniej „Mali Patrioci”

Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny skrawek Ziemi zwany „Ojczyzną”, jest zadaniem niełatwym, lecz pasjonującym. Dzięki niemu wracamy do własnych pierwszych doświadczeń związanych z poznawaniem historii rodziny, rodzinnego miasta, a potem całej Polski, polskich legend i tradycji, piękna polskich obyczajów, krajobrazów. Głównymi celami programu jest poznanie historii państwa polskiego, zrozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski oraz pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych. 
W roku szkolnym 2019/2020 koordynatorem w Przedszkolu w Starych Babicach jest Katarzyna Ćwik.
Autorem projektu jest Mirosława Mazurkiewicz – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”.
Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski, poznanie historii państwa polskiego oraz symboli narodowych. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

W roku szkolnym 2019/2020 trwa już trzecia edycja projektu. Koordynatorem w Przedszkolu w Starych Babicach w roku szkolnym 2019/2020 jest Aleksandra Kacperek.
Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.
Projekt pod patronatem BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.Międzynarodowy Projekt „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”
koordynator w Przedszkolu w Starych Babicach w roku szkolnym 2018/2019: Katarzyna Ćwik
Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami i innymi placówkami oświatowymi w całej Polsce i za granicą. W ramach celów szczegółowych wart zaznaczyć:
- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom -uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
- wprowadzenie dziecka w świat literatury
- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa. Projekt opracowany przez MAC realizowany może być całościowo lub w wybranym zakresie. Nasze Przedszkole realizuje w roku szkolnym 2018/2019 moduł Mały Miś –czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna. W tym module dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę –Misia, który odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Miś jest wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek (praca w domu). Na zakończenie projektu dzieci otrzymają dyplomy.


 
Projekt "Wszystkie dzieci Nasze są w Gminie Stare Babice"
POKL.09.01.01-14-014/12

W roku 2013/2014 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Przedszkolu odbył się projekt
 pt: "Wszystkie dzieci Nasze są w Gminie Stare Babice" był on współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.
Filarem głównym projektu były zajęcia dydaktyczne, zgodne z podstawą programową
 prowadzone przez doświadczonych pedagogów.
Ich uzupełnieniem były:
•    Zajęcia z języka angielskiego
•    Zajęcia artystyczne: umuzykalniające, taneczne, plastyczne
•    Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
•    Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne oraz psychologiczne.
W czasie trwania projektu odbyło się wiele imprez i uroczystościdla przedszkolaków:
•    Festyny integracyjne z częścią artystyczną, zabawami z nagrodami, czekoladową fontanną
 oraz innymi słodkimi niespodziankami,
•    Obozy integracyjne, które pozwoliły na integrację dzieci z otaczającą przyrodą
Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie wzięły udział w wycieczkach do Warszawy. W ramach projektu zwiedziły:
•    zoo
•    teatr
•    muzeum
Podczas pobyty w przedszkolu każde dziecko miało zapewnione wyżywienie.

Mam talent

W Babickim Przedszkolu od 2012 roku realizowany jest projekt ,,Mam talent”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedszkolaków.
Głównym jego założeniem jest rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i uzdolnień dzieci, dlatego też w tej zabawie nie ma przegranych. Każde dziecko ma szansę zaprezentować SWÓJ TALENT przed przedszkolną publicznością.