Rekrutacja
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja nie zostaje przerwana i trwa nadal.
    1) wniosek można nadal składać z wykorzystaniem profilu zaufanego,
    2) każdy wniosek  jest weryfikowany w systemie. W razie braku kompletności dokumentów, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie pod podane przez Państwa na poczet rekrutacji numery telefonów,
    3) można także donieść dokumenty w wersji papierowej do placówek, w których zostały wyznaczone miejsca do umieszczania wniosków:
    a) ZSP Borzecin – wejście główne do szkoły, skrzynka;
    b) SP Stare Babice - wejście główne, wrzutnia na listy;
    c) SP Koczargi – wejście główne skrzynka;
    d) SP Zielonki Parcela – wejście główne – przedsionek, skrzynka,
    e) Przedszkole Blizne Jasińskiego – przedsionek, skrzynka na wnioski,
    f) Przedszkole Stare Babice – przedsionek, skrzynka na wnioski.
    • Przedszkole Słoneczny Domek – tylko po umówieniu telefonicznym, nr tel. 509794456,
    • Przedszkole Niepubliczne Jeżyk – skrzynka pocztowa i informacja telefoniczna o złożeniu wniosku nr tel. 692438111.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników szkół i przedszkoli w placówkach zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku, dezynfekcja.
W pozostałych  placówkach niepublicznych w sprawie składania wniosków informacje udzielane są telefonicznie:
    • Przedszkole Niepubliczne Zaczarowany Ołówek nr tel. 506 671 924, 
    • Przedszkole Wesoły Brzdąc nr tel. 511 062 933,
    • Niepubliczne Przedszkole  Zielona Akademia nr tel. 506014317.
Rodzice/ Opiekuni prawni, będą też mogli  wnioski  (po wydrukowaniu) dostarczać
do placówek oświatowych po 25 marca 2020 r.  O ewentualnej zmianie terminu zostaną Państwo powiadomieni na naszej stronie: https://stare-babice.pl/rekrutacja-2020-2021/.
Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo w placówkach oświatowych. W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia
z zakładu pracy.

Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie ustalenia kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne pn. "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021"

  https://starebabice.bip.net.pl/?a=408


W Gminie Stare Babice po raz pierwszy odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice  oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021”, za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: 
https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/
Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej.

Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.

Już po raz pierwszy w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostanie  uruchomiony mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym. W przypadku skorzystania przez Państwo z tej opcji w systemie,  nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym znajdziecie Państwo na stronie  internetowej https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Istnieje możliwość potwierdzenia profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej banków m.in.: PKO BP, BANK PEKAO,  ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, , mBank, , Alior Bank, Santander, oraz w serwisie Envelo , e-dowód.

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone lub zabrane prawa.

Szczegółowe informacje od dnia 25 lutego 2020r. można otrzymać pod adresem mailowym: rekrutacja@stare-babice.pl oraz telefonicznie w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice pod numerem: 22 730 80 92  lub 22 730 80 44.

Kontynuacja:

Składanie deklaracji przez rodziców uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne na podstawie art. 153  ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w formie elektronicznej.

Rodzice dzieci 6 letnich z odroczonym obowiązkiem szkolnym składają wniosek o kontynuacji wraz ze stosownymi dokumentami w placówce do której dotychczas uczęszczało dziecko lub przystępują do rekrutacji w oddziale 6 Latków prowadzonym w szkole.

Termin składania deklaracji wyznacza się od 25 lutego 2020 r. od godziny 8:00 do 2 marca 2020 r. do godziny 12:00.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja rozpocznie się od 3 marca 2020 r. od godziny 13:00 i zakończy 23.03.2020 r. o godzinie 20:00.

W roku szkolnym 2020/2021 w procesie rekrutacji planujemy przyjąć:

dzieci 6 letnie – 2014 r.:

    Szkoła Podstawowa Stare Babice
    Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin Duży
    Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podobnie jak w przedszkolu pracować będzie dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracownik obsługi oraz nauczyciel wspomagający jeśli w oddziałach znajdą się dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

dzieci 5 letnie – 2015 r.:

    Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – oddział przedszkolny
    Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Borzęcinie Dużym
    Przedszkole w Blizne Jasińskiego
    Przedszkole w Starych Babicach
    Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek”
    Przedszkole Niepubliczne „Jeżyk”
    Niepubliczne Przedszkole ZIELONA AKADEMIA
    Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek”
    Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc”

dzieci 4 letnie – 2016 r.:

    Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – oddział przedszkolny
    Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Borzęcinie Dużym
    Przedszkole w Blizne Jasińskiego
    Przedszkole w Starych Babicach
    Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek”
    Przedszkole Niepubliczne „Jeżyk”
    Niepubliczne Przedszkole ZIELONA AKADEMIA
    Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek”
    Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc”

dzieci 3 letnie – 2017 r.:

    Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Borzęcinie Dużym
    Przedszkole w Blizne Jasińskiego
    Przedszkole w Starych Babicach
    Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek”
    Przedszkole Niepubliczne „Jeżyk”
    Niepubliczne Przedszkole ZIELONA AKADEMIA
    Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek”
    Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc”

Przedszkola niepubliczne wyłonione w konkursie ogłoszonym w Zarządzeniu Nr  25/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021”, pracować będą jak placówki publiczne i zapewnia:

    czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu nie może być krótszy niż pięć godzin dziennie,
    oplata za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzone w czasie, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wyniesie nie więcej niż 1,00 zł za godzinę,
    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.)
    oddział przedszkolny liczący 25 wychowanków,
    wychowankom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe:
    6. przy rekrutacji do przedszkola stosowane zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli.
    zapewnia możliwość korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach od 6.30 do 17.30,
    realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godz. 8.00 -13.00 (czas bezpłatnego nauczania dziecka w przedszkolu),
    prowadzi w czasie poza realizacją podstawy programowej zajęcia dodatkowe, które realizowane będą w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2020/2021, w ramach środków uzyskanych z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz dotacji:

    zajęć z języka angielskiego w wymiarze 1 godz./tydzień,
    zajęć z rytmiki w wymiarze 1 godz./tydzień.