Regulamin
Regulamin dla rodziców w Przedszkolu w Starych Babicach.
1) Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu,
a następnie oddać pod opiekę pracownikowi przedszkola.

Uzasadnienie. My, pracownicy, chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo Waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, że dziecko jest już w przedszkolu.
2) Informacji o osiągnięciach edukacyjnych dziecka oraz jego zachowaniu podczas pobytu
 w przedszkolu udziela wyłącznie nauczyciel.

Uzasadnienie. Zależy nam, by informacja, którą Państwo otrzymacie, była rzetelna i w pełni odzwierciedlająca
 obraz dziecka.

3) Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi. Rodzice zawsze towarzyszą dzieciom w szatni.
 Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

Uzasadnienie. Ważne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu. Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka, biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
4) Dziecko może być odebrane z przedszkola tylko przez osoby upoważnione przez rodziców
 lub opiekunów prawnych na podstawie wypełnionego upoważnienia, poświadczonego podpisami obojga rodziców
 lub opiekunów, chyba że istnieje orzeczenie sądu o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, bądź akt zgonu.

 Uzasadnienie. Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie Państwa dzieci, ale musimy postępować zgodnie z przepisami prawa. Orzeczenie sądowe lub akt zgonu jest dla nas istotnym dokumentem.
5) Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem, musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.
 Uzasadnienie. Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało, pod czyją jest opieką.
Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola.

6) Rodzice uczestniczący w wycieczce służą pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają reguły opieki
 nad wszystkimi dziećmi.

Uzasadnienie. Wdzięczni jesteśmy rodzicom za okazaną pomoc, jednak bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.
7) W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. W szczególności uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba poświadczona przez lekarza, wymagająca regularnego przyjmowania leku) wspólnie ustalamy zasady podawania leku.
 Uzasadnienie. Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę. Zaświadczenie od lekarza jest dla nas pomocne.
8) Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach zakaźnych dziecka. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci zakaźnie chorych lub z gorączką. Katar to także choroba. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola, powiadamiamy o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola
i zapewnić mu opiekę medyczną. W czasie choroby dziecko przebywa w domu, a po jej zakończeniu
rodzice przedstawiają zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe.
Uzasadnienie. Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.
9) Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8.00. O późniejszym przyprowadzeniu dziecka
do przedszkola należy powiadomić nauczycielkę danej grupy do 8.30. Spóźnienie nie może przekroczyć
godziny 9.30.

Uzasadnienie. Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia.
10) Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 17.30.
 w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu działania przedszkola,
 nauczyciel powiadamia o tym telefonicznie rodziców dziecka(opiekunów prawnych) i dyrektora przedszkola.
W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel kontaktuje się z innymi,
upoważnionymi przez rodziców osobami
 i informuje ich o konieczności odebrania dziecka z przedszkola. jeżeli podjęte działania nie przyniosą skutku, nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami(prawnymi opiekunami).

Uzasadnienie. Chcemy, aby Państwa dzieci nie były narażone na stres związany z późniejszym odebraniem z przedszkola.
11) Po odebraniu dzieci przez rodziców, nie przychodzimy do ogródka przedszkolnego,
 nie przebywamy w nim z dziećmi.

Uzasadnienie. Naszym zadaniem jest dbać o bezpieczeństwo dzieci i zabawę zgodną z przyjętymi w przedszkolu zasadami.
12) W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków.
W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.

Uzasadnienie. Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymywały posiłki zaspokajające ich potrzeby.
Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.

13) Nie zostawiamy dzieciom w półeczkach napojów i artykułów spożywczych.
Uzasadnienie. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie z odpowiednią ilością picia zgodnie z normami.
14) Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.
Uzasadnienie. Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom
 skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.

15) Na teren ogrodu przedszkolnego nie wprowadzamy zwierząt.
Uzasadnienie. Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategorycznie zabroniony kontakt ze zwierzętami.
16) Nie wjeżdżamy samochodami za bramę szkolno - przedszkolną.
 Uzasadnienie. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, bardzo prosimy o nie łamanie tej ZASADY!!!
17) Dzieci odbieramy z sal tylko za pomocą domofonu (telefon przy wejściu). Nie wchodzimy po dzieci do sal.
Uzasadnienie. Dzieci dyżurują przy telefonie w grupie, czekając na zgłoszenie, więc nie ma potrzeby zakłócania rytmu pracy w grupie i na holu. Nasza Pani na szatni czuwa nad prawidłowością odbiorów i służy pomocą.
18) Opłat za przedszkole dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca. Bezwzględnie prosimy przestrzegać
tej zasady i terminowo regulować wpłaty.

Uzasadnienie. Opóźnienia w opłatach skutkują utrudnieniem pracy w księgowości. Ważne jest dotrzymanie obietnicy deklarowanej przy zapisie dziecka do przedszkola. Reguły zostały zaakceptowane przez wszystkich rodziców
na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym 2012/2013.